Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PHARMSET

Przedsiębiorstwo Avicenna Oil Wiktor Podlaski w spadku 30.10.2023

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) stanowią ogólne warunki umów
  w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i w powyższym zakresie regulują warunki i zasady zawierania, obowiązywania i realizacji umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo Avicenna Oil Wiktor Podlaski w spadku z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Sprzedający”) z innymi kontrahentami (dalej „Nabywcy”) w zakresie sprzedaży surowców (Avicenna Oil Pharmset) oraz realizacji zamówień specjalnych.
 2. OWS stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych ze Sprzedającym, o ile Strony wyraźnie nie postanowią inaczej i wyłączają zastosowanie własnych wzorców umowy, regulaminów lub ogólnych warunków umów stosowanych przez Nabywcę.
 3. OWS doręczane są Nabywcy przed zawarciem umowy. OWS doręczone przy pierwszej umowie z danym Nabywcą mają zastosowanie do wszystkich kolejnych umów między tym Nabywcą a Sprzedającym, o ile strony nie postanowią inaczej i z zastrzeżeniem.
 4. W przypadku zmian, dodatkowych uzgodnień, wyłączenia lub zawieszenia obowiązywania OWS konieczne jest zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem w jakim zakresie OWS są modyfikowane lub w jakim zakresie następuje wyłączenie ich stosowania do danej umowy.
 5. Doręczenie OWS Nabywcy może nastąpić także poprzez odwołanie się do ich stosowania przez Sprzedającego i wskazanie adresu strony internetowej, na której OWS są udostępniane.
 6. OWS zamieszczone są w stopce strony internetowej Sprzedającego pod adresem: avicenna.com.pl. Wszelkie zmiany w OWS publikowane będą na ww. stronie internetowej Sprzedającego. Do konkretnych umów stosuje się OWS w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia przez Nabywcę. Nabywca składając Zamówienie wyraża zgodę na opisany wyżej sposób dokonywania i ogłaszania zmian w OWS.

§ 2. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Z zastrzeżeniem § 2.2. warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie przez Nabywcę Zamówienia w formie pisemnej w sposób wskazany w § 2.3. oraz mailowe potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 2. Jeśli ze względu na okoliczności, w tym charakter, zakres Zamówienia, potwierdzenie Zamówienia nie zostanie wysłane Nabywcy lub Zamówienie Nabywcy nie będzie złożone w formie wskazanej w § 2.3., potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży będzie faktura wystawiona przez Sprzedającego.
 3. Zamówienia, zapytania ofertowe lub inne oświadczenia ze strony Nabywcy powinny być składane w formie pisemnej przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Nabywcy i przesłane Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy osoby kontaktowej u Sprzedającego lub adresy e-mail: sekretariat@avicenna.com.pl; biuro@avicenna.com.pl. W szczególnych przypadkach, na żądanie Sprzedającego, Nabywca przedstawi dokumenty potwierdzające prawidłowe umocowanie osoby składającej Zamówienie. Do czasu potwierdzenia umocowania, Sprzedający może wstrzymać się z realizacją Zamówienia.
 4. W odpowiedzi na Zamówienie, Sprzedający przedstawia wstępną ofertę cenową wraz ze specyfikacją towaru, a po jej akceptacji przez Nabywcę, przesyła potwierdzenie Zamówienia. Akceptacja oferty przez Nabywcę powinna nastąpić w sposób określony w § 2.3. Akceptacja oferty stanowi także akceptację przedstawionej przez Sprzedającego specyfikacji towaru. Wstępna oferta cenowa nie jest wiążąca i może ulec zmianie, w szczególności, w sytuacjach określonych w § 3.3. poniżej.
 5. Sprzedający przesyła Nabywcy potwierdzenie Zamówienia w jak najszybszym możliwym terminie od uzgodnienia warunków. Potwierdzenie Zamówienia następuje w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedający poinformuje Nabywcę o tym fakcie w formie wiadomości e-mail.
 6. W potwierdzeniu Zamówienia, Sprzedający wskazuje nazwę oraz ilość zamówionego towaru, wraz z ceną. O ile nic innego nie wynika z potwierdzenia Zamówienia specyfikacja towaru odpowiadać będzie specyfikacji przesłanej wraz ze wstępną ofertą cenową. Jeśli warunki określone w potwierdzeniu Zamówienia będą różnić się od warunków określonych w Zamówieniu lub w wyniku późniejszej komunikacji między Stronami (w tym we wstępnej ofercie Sprzedającego), a Nabywca nie zgłosi co do tego zastrzeżeń w formie e-mail w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania potwierdzenia Zamówienia, oznacza to, że Nabywca wyraża zgodę na warunki określone przez Sprzedającego w potwierdzeniu Zamówienia.
 7. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą przesłania przez Sprzedającego potwierdzenia Zamówienia lub przystąpienia przez Sprzedającego do realizacji umowy.
 8. Jeśli z Zamówienia wynika, że dostawy mają być realizowane w partiach i/lub w określonych odstępach czasu i/lub na przestrzeni określonego okresu („Zamówienie etapowe”), wówczas Sprzedający przesyła potwierdzenie Zamówienia etapowego. O ile nic innego nie wynika z potwierdzenia Zamówienia etapowego, Sprzedający może realizować dostawy poszczególnych partii w terminach określonych wg swego uznania w granicach ilości i terminu końcowego Zamówienia etapowego.
 9. Do potwierdzenia Zamówienia etapowego i zawarcia umowy, w sytuacji określonej w § 2.8. stosuje się odpowiednio postanowienia ustępów 1-7 niniejszego paragrafu.
 10. Niezależnie od postanowień § 2.8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Zamówienia, określając jednocześnie terminy dostaw/odbioru poszczególnych partii. W wypadku częściowej realizacji Zamówienia, Sprzedający poinformuje o tym Nabywcę w najszybszym możliwym terminie.

§ 3. CENA PRODUKTÓW

 1. Cenniki, materiały informacyjne, handlowe i reklamowe oraz inne publikacje udostępniane przez Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, chyba że co innego wyraźnie wynika z danego materiału.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dowolnego udzielania rabatów, upustów i organizowania promocji związanej ze sprzedażą towarów.
 3. Cena towaru jest określana każdorazowo w potwierdzeniu Zamówienia lub Zamówienia etapowego lub zostanie skalkulowana wg. obowiązujących u Sprzedającego cen w chwili rozpoczęcia realizacji Zamówienia.
 4. Ceny określone w ofercie Sprzedającego oraz w potwierdzeniu Zamówienia nie zawierają podatku VAT, który to podatek VAT zostanie doliczony do ceny netto według obowiązujących stawek na fakturze VAT.
  1. Ceny oferowane przez Sprzedającego określone są na podstawie czynników kształtujących ceny, w tym kosztów surowców, opakowań, transportu itp. istniejących w momencie składania oferty cenowej. Jeśli przed potwierdzeniem Zamówienia lub Zamówienia etapowego nastąpi zmiana cen, Sprzedający może zmienić cenę towaru w celu dostosowania jej do obowiązujących warunków.

§ 4. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Sprzedający wystawia fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Szczegółowe warunki i terminy płatności należności zostaną określone w potwierdzeniu Zamówienia lub Zamówienia etapowego. Sprzedający może zażądać przedpłaty całości lub określonej części wartości sprzedaży przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia.
 1. Faktury, wystawiane przez Sprzedającego w ustalonej walucie, płatne są przelewem na:
 • Rachunek nr 40 1600 1156 0004 0601 7046 2001 (dla wpłat w PLN),
 • Rachunek nr 06 1600 1156 0004 0601 7046 2031 (dla wpłat w EUR),
 • Rachunek nr 88 1600 1462 0005 8121 7046 2040 (dla wpłat w USD),

      chyba, że na fakturze wskazany zostanie inny rachunek lub forma płatności.

 1. Za datę dokonania płatności uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego.
 2. Nabywca nie ma prawa dokonania potrąceń wierzytelności wobec Sprzedającego.
 3. Opóźnienie w zapłacie należności określonej w wystawionej przez Sprzedającego fakturze uprawnia Sprzedającego, bez dodatkowych wezwań, do dochodzenia od Nabywcy odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 § 21kodeksu cywilnego. Odsetki są liczone od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności. Niezależnie od uprawnienia do naliczenia ww. odsetek, Sprzedający może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 935 ze zm.).
 4. Oprócz uprawnień określonych w § 4.6, w przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z wystawionej przez Sprzedającego faktury, Sprzedający ma prawo natychmiastowego wstrzymania wszelkich kolejnych dostaw towarów do Nabywcy lub odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania Nabywcy dodatkowego terminu oraz może zażądać zwrotu dostarczonego Nabywcy towaru. W takim wypadku dalsze dostawy uzależnione będą od uregulowania zaległości lub satysfakcjonującego dla Sprzedającego zabezpieczenia ich zapłaty.
 5. Płatności zaliczane są w pierwszej kolejności na poczet najwcześniej wymagalnych wierzytelności. W przypadku dodatkowych kosztów i odsetek od zaległej wierzytelności, Sprzedający zastrzega sobie prawo zaliczania dokonywanych przez Nabywcę płatności w pierwszej kolejności na poczet kosztów i odsetek, a na końcu na poczet wierzytelności głównej.
 6. W wypadku Nabywców mających siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na żądanie Sprzedającego przedstawią oni Sprzedającemu odpowiednie dokumenty potwierdzające ich rezydencję podatkową i zarejestrowanie jako czynnych podatników podatku VAT w kraju ich siedziby, w celu umożliwienia Sprzedającemu zastosowania prawidłowych stawek podatku VAT dla transakcji zawieranych z takimi Nabywcami.

§ 5. WARUNKI DOSTAW I ODBIORU

 1. Dostawa towaru odbywa się na warunkach określonych w Zamówieniu lub Zamówieniu etapowym.
 2. Termin dostawy jest uzależniony od terminów dostaw od producentów i Sprzedający jest związany terminem dostawy jedynie wówczas, gdy go wyraźnie potwierdzi.
 3. Nabywca zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru w miejscu i terminie ustalonym na dzień odbioru/dostawy. Nabywca zapewni obecność osoby uprawnionej do odbioru dostawy w dniu wskazanym przez Sprzedającego lub Spedytora. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Nabywca ponosi koszty związane ze składowaniem zamówionego towaru (dla dużych zamówień) oraz koszty ponownej spedycji.
 4. W razie niewywiązania się przez Nabywcę z obowiązku odbioru towaru Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy w wypadku nieodebrania towaru w dodatkowym terminie, Nabywca zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 20% wartości netto zamówionego towaru. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towaru wyprodukowanego na Specjalne Zamówienie Nabywcy, kara umowna należna Sprzedającemu jest równa dwukrotności ceny sprzedaży towaru.
 5. O ile strony nie postanowią inaczej koszty rozładunku lub inne koszty związane z odbiorem towaru obciążają Nabywcę.
 6. Nabywca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe przy rozładunku towaru, a także wynikające z opóźnienia rozładunku lub odbioru towaru.
 7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych OWS, do warunków dostaw towarów w zakresie zapewnienia transportu, pokrycia jego kosztów, ubezpieczenia towarów na czas transportu, przejścia ryzyka w odniesieniu do towarów – zastosowanie mają odpowiednie formuły Incoterms wskazane przez Sprzedającego w potwierdzeniu Zamówienia lub potwierdzeniu Zamówienia etapowego.
 8. Rozbieżności pomiędzy dostarczoną ilością towaru a ilością wynikającą z Zamówienia lub Zamówienia etapowego w granicach nie przekraczających 5% są dopuszczalne. Nabywca ma obowiązek zaakceptowania dostawy w wypadku wystąpienia rozbieżności w tych granicach. Nabywca ma obowiązek zapłaty za towar faktycznie dostarczony przez Sprzedającego – ewentualne nadwyżki lub braki w powyższych granicach zostaną uwzględnione w stosownych dokumentach korygujących.

§ 6. OPAKOWANIE

 1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie zapakowany oraz zabezpieczony.
 2. Koszt pojemników (kanistry, beczki, etc.) udostępnianych Nabywcy jest wkalkulowany w cenę towaru o ile nic innego nie wynika z Zamówienia lub Zamówienia etapowego.
 3. Opakowania służące jedynie do transportu towaru i krótkotrwałego przechowywania są oznakowane przez Sprzedającego jako opakowania transportowe.
 4. Koszty usuwania i utylizacji pozostałości z pojemników lub utylizacji zanieczyszczonych przez cudze produkty pojemników obciążają Nabywcę.
 5. Jeśli transport ma następować środkami transportu Nabywcy, Sprzedający nie ma obowiązku weryfikacji przydatności takich środków transportu do transportu danych towarów. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zanieczyszczenia lub uszkodzenia towarów wynikające z zastosowanych przez Nabywcę środków transportu.

§ 7. SPECJALNE ZAMÓWIENIA

 1. Specjalne Zamówienie to zamówienie realizowane na specjalne życzenie Nabywcy, regulowane osobną umową kontraktową (np. produkcja pod marką własną).
 1. W przypadku zaistnienia konfliktu między zapisami OWS, umową kontraktową, potwierdzeniem zamówienia, Specyfikacją Produktu lub pomiędzy którymikolwiek z nich należy go rozpatrywać w następującej kolejności: a) OWS, b) Specyfikacja Produktu, c) potwierdzenie zamówienia, d) umowa kontraktowa.
 2. Postępowanie z Materiałami Powierzonymi:
  W przypadku, gdy Materiały Powierzone nie zostaną wykorzystane w całości w celu zrealizowania zamówienia, Nabywca ma obowiązek odebrać je na wezwanie Sprzedającego, nie później niż 14 dni roboczych od takiego wezwania. W przeciwnym razie Sprzedający ma prawo obciążyć Nabywcę kosztami wywozu Materiałów Powierzonych do magazynu zewnętrznego oraz kosztami ich magazynowania w wysokości nie niższej niż:

  a) w odniesieniu do kosztu magazynowania – 70 PLN za każdy rozpoczęty miesiąc za każdą paletę;
  b) w odniesieniu do kosztu wywozu – 250 PLN za każdą paletę.

 3. W przypadku, gdy:

  a) Materiały Powierzone nie są zgodne z ustalonymi przez Strony Specyfikacjami lub specyfikacjami Nabywcy lub
  b) okaże się, że nie spełniają obowiązujących wymogów prawnych lub
  c) w związku z swoimi właściwościami wpłynęły negatywnie na przebieg procesu produkcyjnego, – co może być powodem poniesienia przez Sprzedającego dodatkowych kosztów i szkód,

Sprzedający ma prawo obciążyć Nabywcę tymi kosztami, a Nabywca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione przez Sprzedającego w związku ze wskazanymi okolicznościami, w szczególności za poniesione przez Sprzedającego straty.

§ 8. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru do momentu uiszczenia przez Nabywcę całkowitej zapłaty w określonych przez Sprzedającego terminach, stosownie do art. 589 kodeksu cywilnego. W związku z postanowieniami niniejszego paragrafu, do czasu przejścia prawa własności na Nabywcę, Nabywca ma obowiązek przechowywania towarów w sposób, który zapewni możliwość skorzystania przez Sprzedającego z uprawnień związanych z zastrzeżeniem prawa własności, w szczególności Nabywca zapewni ich należyte oznaczenie i wyodrębnienie. Nabywca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Sprzedającemu wskutek niewykonania zobowiązania określonego w zdaniu poprzedzającym.
 2. W przypadku nieuiszczenia przez Nabywcę zapłaty w określonym przez Sprzedającego terminie, Sprzedający ma prawo żądać od Nabywcy zwrotu towaru, za który Nabywca nie zapłacił w terminie. Sprzedający może również domagać się od Nabywcy odszkodowania, jeśli wartość towaru uległa obniżeniu, a także gdy towar został uszkodzony, zużyty lub doszło do jego zmieszania z innymi towarami Nabywcy.
 3. W przypadku, gdy towar, za który Nabywca nie dokonał terminowej zapłaty i w związku z tym został on Sprzedającemu zwrócony, a towar ten wyprodukowano na Specjalne Zamówienie Nabywcy, Sprzedający może domagać się od Nabywcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości zwróconego towaru.
 4. Nabywca ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie towaru w okresie między wydaniem towaru a przejściem na Nabywcę prawa własności.
 5. W przypadku rozpoczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Nabywcy, ma on obowiązek oznaczyć towary będące własnością Sprzedającego. W przypadku zajęcia towaru należącego do Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego, Nabywca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie i współpracować z nim w celu realizacji jego praw w stosunku do zajętego towaru.

§ 9. BADANIE TOWARU, REKLAMACJE I KONTROLA JAKOŚCI

 1. Nabywca ma obowiązek starannego zbadania stanu towaru bezpośrednio po jego odbiorze. Obowiązek zbadania towaru obejmuje zarówno badanie jakościowe jak i ilościowe.
 2. W momencie dostawy, Nabywca ma obowiązek wstępnego sprawdzenia przedmiotu dostawy w zakresie ilości i widocznych uszkodzeń zewnętrznych. Braki lub uszkodzenia w tym zakresie powinny być odnotowane w dniu dostawy w liście przewozowym, w protokole niezgodności lub innym dokumencie dostawy, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w przyszłości.
 3. Dalsze badanie towaru, którego nie można było przeprowadzić w momencie dostawy, powinno nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dostawy, w warunkach zapewniających prawidłowe wyniki badań, w szczególności wyłączających możliwość przypadkowego zanieczyszczenia towaru.
 4. Reklamacje ilościowe, oraz/lub dotyczące mechanicznych uszkodzeń towaru będą rozpatrywane przez Sprzedającego w terminie 14 dni. W przypadku uznania takiej reklamacji nastąpi wymiana towaru na nowy oraz/lub uzupełnienie brakującej ilości towaru.
 5. W wypadku kwestionowania przez Nabywcę jakości towaru, Nabywca ma obowiązek przesłać Sprzedającemu próbki tego towaru w terminie 7 dni od wykrycia wady i upływu terminu do zbadania towaru zgodnie z § 9.3.
 6. Wady ukryte (jakościowe), których nie można było stwierdzić przy badaniu, o którym mowa w § 9.3, mogą być zgłoszone przed upływem terminu ważności towaru w każdym wypadku nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady.
 7. Reklamacje jakościowe będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania.
 8. W przypadku uznania reklamacji jakościowej Sprzedający może w porozumieniu z Nabywcą wymienić towar na wolny od wad, obniżyć cenę reklamowanego towaru, usunąć wady towaru lub przyznać Nabywcy stosowne odszkodowanie.
 9. W przypadku nieuznania reklamacji jakościowej, zbadanie towaru zostanie zlecone niezależnemu laboratorium wybranemu przez Sprzedającego i zatwierdzonemu przez Nabywcę, które to zatwierdzenie nie będzie bezzasadnie wstrzymywane. Opinia laboratorium będzie dla obu Stron wiążąca – koszty opinii niezależnego laboratorium poniesie Strona, której stanowisko okaże się błędne.
 10. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Nabywca ma obowiązek przechowywać reklamowany towar w należyty sposób, uniemożliwiający uszkodzenie towaru, powstanie braków lub połączenie / pomieszanie z innymi towarami.
 11. Brak zgłoszenia reklamacji w terminach przewidzianych w niniejszym paragrafie powoduje utratę przez Nabywcę prawa do reklamacji.
 12. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Nabywcy z obowiązku zapłaty za zakupiony towar. Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania się z realizacją roszczeń reklamacyjnych do czasu uregulowania przez Nabywcę zaległych należności.
 13. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Nabywcy niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym jest na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego wyłączona.

§ 10. SIŁA WYŻSZA

 1. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za opóźnienia lub braki w dostawie wynikające z działania siły wyższej, rozumianej jako wszelkie zdarzenia wykraczające poza kontrolę Sprzedającego, utrudniające lub uniemożliwiające terminową realizację dostawy, a w szczególności wystąpienie wojen, powodzi, trzęsień ziemi, pożaru i innych klęsk żywiołowych, stanu epidemii, zamieszek, strajku, sabotażu, eksplozji, zorganizowanych akcji pracowników, wymogów obrony narodowej, zarządzeń, rozporządzeń lub regulacji bez względu na ich prawną skuteczność, nadzwyczajną awarię, niemożność uzyskania dostaw energii elektrycznej, energii innego rodzaju, surowców, siły roboczej, sprzętu, środków transportu lub jakichkolwiek innych lub podobnych nieprzewidzianych zdarzeń, którym Sprzedający nie mógł zapobiec, pomimo zachowania należytej staranności.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe po stronie Nabywcy w związku ze wstrzymaniem lub opóźnieniem dostaw z powodu siły wyższej.
 3. Jeśli wykonanie umowy okaże się niemożliwe w związku z wystąpieniem zdarzenia o charakterze siły wyższej, umowę uważa się za rozwiązaną w całości, a wypadku jej częściowego wykonania, w niewykonanej części. W innym wypadku termin na wykonanie umowy ulega przedłużeniu o czas trwanie siły wyższej, chyba że Strony postanowią inaczej.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Gdy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umów sprzedaży, do których mają zastosowanie OWS po stronie Sprzedającego powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza wobec Nabywcy, Sprzedający odpowiada jedynie za rzeczywistą stratę Nabywcy z wyłączeniem utraconych korzyści. Odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do wartości Zamówienia, w związku z którym wyrządzona została Nabywcy szkoda.
 2. Sprzedający odpowiedzialny jest wyłącznie za brak zgodności towaru z zaakceptowaną specyfikacją. Sprzedający zapewnia jedynie, że towar nadaje się do zwyczajowego zastosowania wskazanego w specyfikacji lub Zamówieniu. W wypadku braku szczegółowego określenia wymagań jakościowych, Sprzedający ma obowiązek dostarczyć towary o średniej jakości zwyczajowo przyjmowanej dla towarów tego rodzaju.
 3. Sprzedający nie gwarantuje przydatności towaru do konkretnego, zamierzonego przez Nabywcę użycia.
 4. Wszelkie prawa własności intelektualnej do analiz, formuł lub specyfikacji przekazanych Nabywcy są własnością Sprzedającego lub jego licencjodawców. Nabywca zobowiązuje się traktować te informacje jako poufne i nie ujawniać ich osobom trzecim.
 5. Przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych przekazanych w związku z procesem Zamówienia oraz wykonywaniem umowy odbywa się na zasadach określonych na stronie internetowej Sprzedającego: avicenna.com.pl.
 6. Przeniesienie przez Nabywcę na osobę trzecią praw i/lub obowiązków wynikających z umów, do których zastosowanie mają OWS wymaga pod rygorem nieważności pisemnej zgody Sprzedającego.
 7. Prawem właściwym do każdych spraw wynikających z umów, do których mają zastosowanie OWS jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Wyłącza się stosowanie do umów, do których zastosowanie mają niniejsze OWS przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowych sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 roku (Dz.U. 1997, nr 45, poz. 286 ze zm.).
 8. Jeśli którekolwiek z postanowień OWS okaże się nieważne lub bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W takim przypadku, w miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień do praw i/lub obowiązków Stron zastosowanie mają wprost lub odpowiednio właściwe bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sporów, do ich rozstrzygnięcia właściwym sądem będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.