Klauzula informacyjna dla klientów sklepu internetowego

Klauzula informacyjna dla klientów sklepu internetowego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Avicenna-Oil Wiktor Podlaski z siedzibą przy ul. Opolskiej 19 we Wrocławiu;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – dpodlaski@avicenna.com.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy oraz w celu zarządzania sklepem na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f – prawnie uzasadnionego interesu administratora;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia oraz podmioty przetwarzające z branży IT;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z aktualnej ordynacji podatkowej,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Avicenna-Oil Wiktor Podlaski z siedzibą przy ul. Opolskiej 19 we Wrocławiu;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – dpodlaski@avicenna.com.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Klauzula zgody na dołączenie do bazy marketingowej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Avicenna-Oil Wiktor Podlaski z siedzibą przy ul. Opolskiej 19 we Wrocławiu;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – dpodlaski@avicenna.com.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby;
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Zgoda może być odwołana w każdym momencie;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, konkursu itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w w jednej z niżej wymienionych aktywności: subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach.

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w jednym z celów: subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach.